Výzva #1 - Energie
Výzva #2 - Odpady
Výzva #3 - Voda
Výzva #4 - Les a stromy
Výzva #5 - Doprava
Výzva #6 - Jídlo
Výzva #7 - Móda

Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce najdeš naše zásady, kterými se řídíme a spolehni se, že vždy platí, že tvoje data jsou u nás jako v bavlnce.

Zásady ochrany osobních údaju RegioHub s.r.o. v rámci kampaně #1357


Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

Správce osobních údajů


RegioHub s. r. o., IČO: 24145424 se sídlem Praha 5 - Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00 (dále také jen „Impact Hub“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“), e-mail: [email protected]

Základní pojmy


Subjekt údajů = Vy

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce = my

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce my.

Zpracovatel

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě pokynů správce.

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování


Osobní údaje zpracováváme v rámci kampaně #1357 (www.1357.cz, 1357.impacthub.cz) následovně:

 • Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:
  • Navazující komunikace v rámci kampaně #1357
  • Marketingová komunikace kampaně #1357
  • Šíření obchodních sdělení v podobě emailových newsletterů obsahujících nabídku služeb partnerů kampaně #1357
 • Za těmito účely zpracováváme jméno, příjmení a e-mailovou adresu subjektu údajů.
 • Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem Impact Hubu.
 • Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
 • Za výše uvedenými účely mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let.

Příjemci osobních údajů


V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“). Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů:
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street. Dublin 4, Ireland: poskytovatel služby Google Drive sloužící pro archivaci dat v online úložišti, kterému předáváme osobní údaje všech subjektů zmíněných v těchto zásadách pouze za účelem archivace
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street. Dublin 4, Ireland: poskytovatel služby Google Analytics, kterému předáváme behaviorální údaje o návštěvách našich webových stránek za účelem zkvalitnění jejich funkčnosti
  • The Rocket Science Group LLC, se sídlem 675 Ponce de Leon Avenue, Atlanta, United States: poskytovatel systému pro e-mail marketing, kterému předáváme osobní údaje zákazníků za účelem marketingu a propagace Impact Hubu
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.)
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Cookies


„Cookie“ je krátký textový soubor obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o Vašem prohlížeči. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval, nebo aby Vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Impact Hubu, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob.

Vaše práva jako subjektu údajů


Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 27. 7. 2020.

Pro více informací jak Impact Hub nakládá s osobními údaji svých členů, zákazníků a dalších subjektů údajů mimo účastníky kampaně #1357 můžete navštívit zásady ochrany osobních údajů.